Projekt pn.: Wsparcie i monitoring on-line systemów medycznych i infrastruktury technicznej w służbie zdrowia i biznesie, współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Projekt dotyczy zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie wsparcia i monitoringu on-line systemów medycznych i infrastruktury technicznej w służbie zdrowia i biznesie. Dzięki realizacji projektu firma wnioskodawcy zwiększy konkurencyjność na rynku krajowym w branży usług IT, utrzymane zostaną miejsca pracy oraz zostanie utworzone jedno dodatkowe miejsce pracy. Projekt odpowiada na problemy zdiagnozowane w dobie COVID – szczególnie w zakresie obsługi placówek medycznych.


PLANOWANE EFEKTY

  • utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w firmie wnioskodawcy, która należy do sektora MŚP;
  • utrzymanie miejsc pracy,
  •  zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji technologicznych (produktowej i procesowej) oraz innowacji nietechnologicznych (organizacyjnej i marketingowej);
  •  utworzenie przez przedsiębiorstwo wnioskodawcy jednego nowego miejsca pracy (1 EPC).


OKRES REALIZACJI

Od 01.12.2021 do 231.05.2022 r.

Kwota ogółem projektu: 925 117,65 PLN

Kwota dofinansowania: 786 350,00 PLN

ZAMÓWIENIE 1

Nr sprawy: 1/3.2/IT4KAN

Tytuł zamówienia: Sprzęt IT z oprogramowaniem.

Termin ogłoszenia: 10.02.2022 r.

Termin składania ofert: 18.02.2022 r.

Link do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92632


Dokumentacja:

1. Zapytanie ofertowe POBIERZ

2. Formularz oferty POBIERZ

3. Umowa (projekt) POBIERZ

4. Pytania i odpowiedzi POBIERZ


Status zamówienia: ogłoszone.