Poufność powierzonych nam do przetwarzania danych osobowych stanowi dla nas jeden z priorytetów. Niniejszy dokument opisuje w jaki sposób przetwarzamy i chronimy powierzone nam dane osobowe.


Administrator danych osobowych – podmiot odpowiedzialny

Administratorem powierzonych nam przez Państwa danych osobowych jest IT4KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Al. Roździeńskiego 188C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach. KRS: 0000506834, NIP: 6342828024, REGON: 243542780.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Dane kontaktowe, m.in.: imię, nazwisko, dane adresowe, adres email, stanowisko, telefon. Dane demograficzne.

Miejsce przechowywania danych osobowych

Zebrane przez nas dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Ewentualne dalsze przesyłanie danych realizowane jest wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.


Dostęp do powierzonych danych osobowych

Dostęp do powierzonych nam danych pozostanie do wyłącznego użytku IT4KAN. Powierzone nam dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, nie są odsprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych innym podmiotom.

W wybranych przypadkach dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym, wyłącznie w ramach realizacji usług, do których jesteśmy zobligowani w ramach świadczonych usług lub serwisów i wyłącznie tym podmiotom, które zostały przez nas zdefiniowane i umocowane do świadczenia usług podwykonawczych, które na mocy podpisanych z IT4KAN Sp. z o.o. umów Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zobligowały się do ochrony powierzonych danych osobowych, na poziomie co najmniej takim, jaki wynika z polityki prywatności IT4KAN Sp. z o.o.


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Powierzone dane osobowe są przetwarzane przez IT4KAN Sp. z o.o. na mocy zawartej z Państwem umowy. Dane osobowe są zawsze przetwarzane w sposób adekwatny do celu, czyli świadczonej przez IT4KAN Sp. z o.o. usługi.


Prawa powierzającego dane osobowe:

1. Prawo dostępu do danych:
Powierzający ma prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe są przechowywane przez IT4KAN Sp. z o.o.

2. Prawo do przenoszenia:
W przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa bezpośrednio lub do innego podmiotu. Zapis ten odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.

3. Prawo do poprawiania danych:
Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli posiadacie Państwo konto w naszym serwisie, otrzymujecie Państwo prawdo do edycji danych osobowych oraz udzielonych IT4KAN Sp. z o.o. zgód w zakresie administrowania Państwa danymi osobowymi.

4. Prawo do usunięcia danych:
Macie Państwo prawo do usunięcia przetwarzanych przez IT4KAN Sp. z o.o. danych osobowych. To prawo nie dotyczy sytuacji kiedy:
• jesteście Państwo w trakcie realizowanej przez nas usługi, która nie została jeszcze sfinalizowana lub została sfinalizowana częściowo;
• posiadacie Państwo nieuregulowane w pełni zobowiązania wobec IT4KAN Sp. z o.o., niezależnie od metody płatności;
• zrealizowaliście Państwo płatność metodą wymagającą podania danych osobowych, np.: w przypadku płatności kartą kredytową, w przypadku wystawienia przez IT4KAN Sp. z o.o. faktury VAT lub innego imiennego potwierdzenia transakcji, w przypadku płatności zobowiązania do IT4KAN Sp. z o.o. z imiennego konta bankowego.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:
Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie własnych danych osobowych, w zakresie, w jakim te dane są przetwarzane przez IT4KAN Sp. z o.o. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. W takim przypadku IT4KAN Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe chyba, że pojawią się prawne przesłanki, które unieważnią Państwa interes lub prawa.
6. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Macie Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
• wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
• edytując ustawienia swojego konta klienta.

7. Prawo do ograniczenia:
Macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania powierzonych IT4KAN Sp. z o.o. danych osobowych pod następującymi warunkami:
• jeśli nie zgodzicie się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wówczas IT4KAN Sp. z o.o. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
• jeśli zgłosicie Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wówczas IT4KAN Sp. z o.o. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
• jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możecie Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych.
• jeśli IT4KAN Sp. z o.o. nie będzie już potrzebowała Państwa danych osobowych, będą one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

8. Dane kontaktowe IT4KAN
Adres email: iod@it4kan.pl,
Formularz na stronie: https://it4kan.pl/kontakt/
Numer telefonu stacjonarnego: +48 32 444 67 46,
Adres korespondencyjny: Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice


Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt. Dysponujecie Państwo prawem do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym.

Zasady prywatności dotyczące cookies

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Jak używamy plików cookie?
Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.
Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn, dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach lub w innych kanałach komunikacji.


Korzystamy z cookies w celu:

a. zapewnienia funkcjonalności usług i kanałów komunikacji, w tym:
• zapamiętania preferencji językowych odwiedzających,
• przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku ważnych dla aplikacji Google Maps
• wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook
• prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. Youtube
b. pomiarów, które służą zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług, metod komunikacji, kampanii online. Do tego celu wykorzystywane są narzędzia:
•Google Analytics – usługa wykorzystywana w celu uzyskania danych dotyczących działań użytkowników na stronie.
•Google AdWords – odpowiada za ocenę skuteczności działania kampanii reklamowych, pomaga personalizować reklamy. Usługa odpowiada także za powtórzenia przekazu reklamowego użytkownikom, którzy odwiedzili stronę, wyświetlając im reklamę tekstową, graficzną bądź reklamę video. Reklama ta jest dopasowana do zainteresowań użytkownika i lokalizacji w jakiej się znajduje.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej https://it4kan.pl/. IT4KAN Sp. z o.o. będzie Państwa informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim spółka korzysta z Państwa danych osobowych lub przysługujących Państwu praw.

Odpowiedzialność powierzającego dane osobowe

Odwiedzając stronę IT4KAN Sp. z o.o. stajecie się Państwo automatycznie jej Użytkownikiem. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej zgody uprawnionego udzielonej na piśmie, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ww. dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na stronie www mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Jako administrator IT4KAN Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.